Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030

Thứ tư - 19/02/2020 15:41
Trường THCS Diễn Ngọc được thành lập năm 1966, qua 54 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều khó khăn và thử thách. Song, nhờ có sự chỉ đạo sát sao của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Phòng GD&ĐT Diễn Châu; Hội đồng giáo dục xã Diễn Ngọc; sự đồng thuận và vào cuộc của các bậc CMHS cùng với ý chí quyết tâm, đoàn kết phấn đấu, nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã phát triển toàn diện về mọi mặt. Hiện tại nhà trường đang trong thời gian bổ sung cơ sở vật chất từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng. Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm học 2020 – 2021, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường. Đây chính là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và chương trình hành động của tập thể CB-GV-NV cũng như các thế hệ học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Diễn Ngọc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN NGỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/KH-THCSDN Diễn Ngọc, ngày 22 tháng 01 năm 2020
 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 
         
Trường THCS Diễn Ngọc được thành lập năm 1966, qua 54 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều khó khăn và thử thách. Song, nhờ có sự chỉ đạo sát sao của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Phòng GD&ĐT Diễn Châu; Hội đồng giáo dục xã Diễn Ngọc; sự đồng thuận và vào cuộc của các bậc CMHS cùng với ý chí quyết tâm, đoàn kết phấn đấu, nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã phát triển toàn diện về mọi mặt. Hiện tại nhà trường đang trong thời gian bổ sung cơ sở vật chất từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng. Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm học 2020 – 2021, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
         Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường. Đây chính là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và chương trình hành động của tập thể CB-GV-NV cũng như các thế hệ học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Diễn Ngọc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
1- Môi trường bên trong:
a. Điểm mạnh.
* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:
          - Tổng số CB-GV-NV: 46 Đ/c; Trong đó: CBQL: 02, GV: 39, Nhân viên: 5.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 97,4 % trên chuẩn.
- Tỉ lệ giáo viên trên lớp: 1,9 giáo viên/lớp
- Số đảng viên: 27/46 = 58,7%
 - Hiệu trưởng nhà trường có nhiều năm công tác trên địa bàn, đã có những kết quả bước đầu trong công tác quản lý, có nhiều cố gắng đầu tư, sáng tạo trong công việc. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất, đổi mới và kế hoạch xây dựng kiểm tra nội bộ mang tính toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường.
- Công tác tổ chức quản lý của lãnh đạo nhà trường: Ban lãnh đạo nhà trường là những cá nhân, tập thể nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm cao, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tích cực trong công tác tham mưu với các cấp, các ngành để từng bước xây dựng CSVC nhà trường theo mục tiêu: Kiên cố, bền vững, khang trang, sạch đẹp, khoa học nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu chính trị hàng năm của đơn vị. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các lực lượng xã hội.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: nhiệt tình, đoàn kết và biết chia sẻ trách nhiệm, hợp tác gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Có lực lượng giáo viên cốt cán được khẳng định về chuyên môn nghiệp vụ ở cấp huyện và tỉnh, được phụ huynh  học sinh tín nhiệm.
Về chất lượng học sinh: Năm học 2018 – 2019.
- Sĩ số học sinh: 817 Học sinh
- Chất lượng văn hóa:
                   + Học lực loại Giỏi: 73 em, đạt 8,94%
          + Học lực loại khá: 390 em, đạt 47,74%
          + Học lực loại TB: 346 em, đạt 42,35%
+ Tỷ lệ học sinh lên lớp sau thi lại: 99,03%
+ Tỷ lệ học sinh TN THCS: 202/206 = 98,1%
                   + Học sinh giỏi cấp huyện: 41 em
- Chất lượng đạo đức:
                   + Hạnh kiểm loại tốt: 617 em, đạt 75,52%
          + Hạnh kiểm loại khá: 171 em, đạt 20,93%
          + Hạnh kiểm loại TB: 29 em, đạt 3,55%
* Về cơ sở vật chất:
          + Phòng học: 14 phòng.
          + Phòng thí nghiệm thực hành: 02 phòng.
          + Phòng Tin học: 01 phòng.
          + Phòng Thư viện: 01 phòng.
+ Phòng Thiết bị dạy học: 01 phòng.
          + Phòng Y tế học đường: 01 phòng.
          + Phòng Đoàn - Đội: 01 phòng (Kiên cố).
          + Phòng chức năng: 07 phòng.
+ Bàn ghế học sinh và bàn ghế giáo viên được trang bị đầy đủ.
          Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại. Cảnh quan môi trường luôn xanh - sạch - đẹp - an toàn.
b. Điểm hạn chế:
          - Tổ chức quản lý của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng:
         + Tính sáng tạo chưa cao, đôi khi thiếu quyết liệt trong công tác điều hành.     
         + Chưa bồi dưỡng được nhiều giáo viến có tay nghề cao để đáp ứng với yêu cầu thực tế nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, phân công tác còn có những bất cập do cơ cấu đội ngũ, năng lực của một số giáo viên.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Một số ít giáo viên tiếp cận và ứng dụng CNTT còn hạn chế; chất lượng đội ngũ chưa thực sự đều tay, còn một số ít giáo viên - nhân viên chưa thực sự say sưa tâm huyết trong công việc; số lượng giáo viên mũi nhọn còn mỏng.
          - Chất lượng học sinh: Tỷ lệ học sinh các lớp đầu cấp bị hổng kiến thức còn tương đối cao; một số học sinh còn ham chơi, lười học. Một số học sinh (những học sinh tốt ở tiểu học) thường chuyển ra học tại trường THCS Cao Xuân Huy.
          - Cơ sở vật chất: Tuy đã cơ bản đáp ứng được so với hoạt động hiện tại, song chưa đảm bảo chất lượng cao; hệ thống phòng làm việc cho các bộ phận chức năng còn thiếu; khu bãi tập chưa được cải tạo nhiều, thiếu thiết bị hoạt động chung, nhà trường chưa có nhà đa năng phục vụ cho các hoạt động giáo dục…
2. Thời cơ:
          - Được sự quan tâm của các cấp Uỷ đảng, chính quyền địa phương; sự đồng thuận vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn trong việc giáo dục thể hệ trẻ.
          - Được phụ huynh và học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh.
          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt.
3. Thách thức:
          - Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS trên địa bàn xã ven biển, số học sinh đông, một bộ phận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (chủ yếu là học sinh giỏi) thường chuyển ra học tại trường THCS Cao Xuân Huy, ảnh hưởng đến quy mô phát triển chất lượng nhà trường.
          - Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và của xã hội trong thời kỳ hội nhập.
          - Khả năng sáng tạo và ứng dụng CNTT, trình độ Ngoại ngữ của CB-GV-NV còn hạn chế.
- Sự cạnh tranh lành mạnh của các trường THCS lân cận gần địa bàn.
- Cơ sở vật chất - thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục.
4. Xác định các vấn đề ưu tiên:
          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
          - Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của mỗi học sinh; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy - học và quản lý; tăng cường các tổ chức hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng sống trong chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo. 
- Xây dựng, nâng cấp CSVC theo hướng hiện đại hoá với quy hoach hợp lý và mua sắm mới trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Cải tạo cảnh quan nhà trường khang trang - sạch - đẹp, tạo dựng môi trường an toàn và thân thiện.
          - Thực hiện đánh giá các hoạt động của nhà trường về công tác quản lý và giảng dạy theo bộ tiêu chuẩn đã quy định, có giải pháp định hướng thúc đẩy thông qua kiểm tra, đánh giá, tổng kết.
II. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT  LÕI  VÀ TẦM NHÌN:
1. Sứ mệnh:
           Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, an toàn, nền nếp - kỷ cương, đề cao chất lượng giáo dục toàn diện, để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, phát triển tài năng của mình.
2. Các giá trị cốt lõi:    
- Tinh thần đoàn kết.
- Tinh thần trách nhiệm.
- Tính trung thực. 
- Lòng tự trọng
- Tình nhân ái.
- Sự hợp tác.
- Tính sáng tạo.
- Khát vọng vươn lên.
3. Tầm nhìn:
 Là một trong những trường có bề dày truyền thống về chất lượng giáo dục. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới trở thành một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục tốt. Đây là cơ sở thuận lợi để nhà trường có định hướng trong việc xây dựng nhà trường thành đơn vị giáo dục tiên tiến.
Trong giai đoạn 2020-2025 duy trì ổn định về quy mô, chất lượng giáo dục; dần từng bước cải thiện môi trường giáo dục, nâng cao hiệu quả để đến 2025 trở thành đơn vị có phong trào giáo dục tiên tiến trên địa bàn huyện Diễn Châu.
III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:
1- Mục tiêu:
1.1. Mục tiêu tổng quát:
           Xây dựng nhà trường có uy tín, chất lượng giáo dục cao, phù hợp với mô hình giáo dục hiện đại và  xu thế phát triển của  địa phương, của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong  điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
1.2. Các mục tiêu cụ thể:
          - Mục tiêu ngắn hạn: Hoàn thành các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Khẳng định chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi, giáo viên giỏi, xây dựng thương hiệu nhà trường.
          - Mục tiêu trung hạn: Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; duy trì cấp độ 2 về kiểm định chất lượng giáo dục.
          - Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:
          + Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp những trường có chất lượng khá của huyện Diễn Châu. Đạt tập thể lao động Tiên tiến.
          + Duy trì đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025 và những năm sau.
+ Có quy mô ổn định và phát triển. Phấn đấu đạt cấp độ 3 kiểm định CLGD, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
2- Chỉ tiêu:
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Đến năm 2025 cán bộ quản lý đạt chuẩn hệ đào tạo quản lý giáo dục theo chương trình của các cấp, có kỹ năng thành thạo về ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, ứng dụng thành thạo công nghệ mới trong quản lý.
- Phấn đấu đến năm 2025 có trên  90% CB-GV-NV được đánh giá khá-giỏi về chuyên môn từ cấp trường trở lên, trong đó có 70% đạt giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.
          - 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác. Có trên 50% số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin, giáo án điện tử.
          - 100% các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đạt trình độ đại học trở lên.
- 100% nhân viên đạt chuẩn đào tạo từ Cao đẳng trở lên; có kỹ năng sử dụng thành thạo máy móc, phương tiện CNTT đáp ứng ngày càng cao yêu cầu công tác, tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong công tác.
2.2. Học sinh:
- Qui mô: 
          + Phát triển lớp học: Ổn định 19 lớp (2020- 2023); 21 lớp (2023-2025).
         + Học sinh: Từ 780 đến 840 học sinh.
- Kế hoạch huy động: Hàng năm huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn vào lớp 6; Đảm bảo duy trì sĩ số từ 99% trở lên.
          - Chất lượng học tập:
          + Trên 50% học lực khá, giỏi (10% trở lên học lực giỏi).
          + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 2% ; không có học sinh kém.
          + Tỷ lệ TN THCS hàng năm đạt từ  98 % trở lên.
          + Thi học sinh giỏi : Cấp huyện trên 55% HS dự thi đạt giải; Có học sinh đạt giải cấp tỉnh ở các lĩnh vực.
+ Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT đạt: 70% trở lên.
          - Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:
          + Chất lượng đạo đức: 95% hạnh kiểm khá, tốt.
          + 100% đạt yêu cầu trở lên về kiểm tra thể lực theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.
          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, xây dựng nếp sống, môi trường làm việc văn hóa, văn minh, lành mạnh; tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.
2.3. Cơ sở vật chất:
          - Xây mới 18 phòng học. Dự kiến xây nhà đa chức năng.
          - Cải tạo 8 phòng chức năng, phòng bộ môn và tăng cường trang thiết bị phục vụ dạy học hiện đại, phấn đấu đạt tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất theo yêu cầu của giai đoạn mới.
          - Cải tạo khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “xanh -sạch -đẹp”, giữ vững kết quả xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
          - Cải tạo sân tập thể dục đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất cho học sinh.
2.4.Chỉ tiêu thi đua:
- Nhà trường: Phấn đấu đạt danh hiệu tập thể Tiên tiến; đến 2025 phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá.
- Chi bộ: Đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh hàng năm.
- Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đạt Vững mạnh xuất sắc.
- Hàng năm có từ 90% CB-GV-NV đạt danh hiệu lao động Tiên tiến trở lên, trong đó có 15% đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở trở lên.
3. Phương châm hành động :
“Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”.
" Môi trường giáo dục là cốt lõi củng cố vị thế nhà trường".
IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Các giải pháp chung:
          - Tuyên truyền trong CBGV và học sinh, nhân dân về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
                   - Xây dựng Văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.
                   - Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.
2. Các giải pháp cụ thể :
2.1 Thể chế và chính sách:
          - Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
          - Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.
2.2  Tổ chức bộ máy:
          - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CB-GV-NV để đáp ứng với yêu cầu công tác, giảng dạy của nhà trường đảm bảo điều lệ trường phổ thông.
          - Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.
- Kiện toàn các tiểu ban để giúp việc cho nhà trường trong từng lĩnh vực hoạt động.
- Kiện toàn tổ kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên bằng nhiều hình thức. Tổ chức rút kinh nghiệm sau kiểm tra. Phấn đấu 100% giáo viên phải được kiểm tra ít nhất 02 lần trong năm học.
2.3 Công tác đội ngũ:
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, Ngoại ngữ, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
          - Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.
          - Định kỳ đánh giá và ghi nhận chất lượng, kết quả hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những CB-GV-NV có thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động.
          - Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ CB-GV-NV có tiềm năng, nòng cốt; cán bộ giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.
          - Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.
2.4Nâng cao chất lượng giáo dục:
          - Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Tăng cường giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn học đường, giáo dục dân số và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt giáo dục thể chất. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng, phát triển năng lực học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động xã hội, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có mục tiêu sống đúng, có được những kỹ năng sống cơ bản.
- Quan tâm công tác giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, nâng cao thành tích thi học sinh giỏi các cấp. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém còn hạn chế về năng lực nhận thức, kết quả học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
          - Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường.
2.5. Cơ sở vật chất:
          - Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư nâng cấp CSVC, phấn đấu có đủ các phòng làm việc theo tiêu chí về giáo dục của dự án xây dựng nông thôn mới, đáp ứng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia trong giai đoạn mới.
          - Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, phòng học bộ môn, khu làm việc của CB-GV-NV, sân chơi bãi tập của học sinh.
          - Tiếp tục đầu tư máy tính, máy chiếu, tiến tới lắp đặt hệ thống camera và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT. Xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Lan và Internet, diễn đàn giáo dục trên hệ thống trường học kết nối.
2.6. Kế hoạch - tài chính:
          - Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi tài chính theo luật ngân sách và quy chế  chi tiêu nội bộ, công khai theo quy định.
          - Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi.
2.7 Tổ chức hoạt động Đoàn - Đội và các tổ chức đoàn thể khác:
- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội. Tạo môi trường văn hóa lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động, đa dạng và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ - TDTT…Tích cực duy trì nề nếp, cải tiến các hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Công Đoàn làm nòng cốt trong phong trào thi đua của giáo viên, phối hợp tốt với nhà trường trong việc động viên CBGV-NV thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên.
2.8  Công tác xây dựng Đảng:
Củng cố chi bộ vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kết nạp từ 1 đến 2 Đảng viên mới trong mỗi năm. Phấn đấu có trên 65% CB-GV-NV là Đảng viên. Phát huy vai trò lãnh đạo, thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, các công tác của đơn vị.
2.9. Công tác xã hội hoá giáo dục:
          - Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đổi mới nhận thức về giáo dục, tích cực đầu tư cho giáo dục, làm tốt công tác khuyến học - khuyến tài thông qua việc phối hợp với Hội khuyến học xã Diễn Ngọc.
          - Tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thoả thuận thống nhất với Ban đại diện CMHS hàng năm để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục, hỗ trợ nhà trường cải thiện về CSVC, hỗ trợ các hoạt động giáo dục.
          - Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS trong việc huy động và giáo dục học sinh. Tích cực tuyên truyền tới cha mẹ học sinh tham gia BHYT cho học sinh và tổ chức tốt hoạt động y tế học đường.
          - Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội ủng hộ và phối hợp trong công tác giáo dục.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Xây dựng và triển khai “Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025” đến toàn thể CB-GV-NV nhà trường, báo cáo, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt, tham mưu Đảng ủy, UBND xã, thông tin đến các tổ chức, đoàn thể địa phương, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân tạo sự đồng thuận và quan tâm của xã hội, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện kế hoạch từng năm học theo lộ trình Chiến lược phát triển.
2. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển nhà trường bao gồm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng các tổ CM, đứng đầu các đoàn thể. Hàng năm có thể bổ sung thành viên nếu có thay đổi về nhân sự.
3. Ban chỉ đạo bố trí phân công trách nhiệm thực hiện chiến lược, điều phối quá trình triển khai chiến lược. Điều chỉnh chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường và của địa phương.
4. Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược từng năm học, bám sát nhiệm vụ năm học và mục tiêu, lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển nhà trường đã xây dựng.
VI. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA:
1. Phổ biến chiến lược:
         Chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức:
Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai chiến lược. Điều chỉnh chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện chiến lược:
          - Giai đoạn 1: Từ năm 2020-2021: Xây dựng, bổ sung CSVC đảm bảo theo tiêu chí của trường kiểm định chất lượng đạt cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
          - Giai đoạn 2: Từ năm 2021 - 2025: Tiếp tục duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, ổn định quy mô, phát triển chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đạt đơn vị xuất sắc.
4. Đối với Hiệu trưởng:
          - Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược tới từng CB-GV-NV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:
          + Chỉ đạo xây dựng các lộ trình thực hiện chiến lược chung cho toàn trường.
          + Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị.
          + Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.
5. Đối với  Phó Hiệu trưởng:
          Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.
6. Đối với tổ trưởng chuyên môn:
          - Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
          - Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.
          - Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
          - Chủ động xây dựng kế hoạch tổ, hợp tác với các tổ chức trong nhà trường.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:
          - Căn cứ chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học, từng giai đoạn. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
8- Đối với học sinh:
          - Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học Trung học phổ thông hoặc học nghề. Rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.
9. Ban đại diện cha mẹ học sinh:
- Tăng cường giáo dục gia đình, quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.
          - Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của chiến lược.
10. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường:
          - Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện chiến lược phát triển nhà trường.
          - Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt chiến lược của nhà trường.
11- Kiến nghị với các cơ quan hữu trách:
          - Đối với  Phòng GD&ĐT, các ban ngành huyện Diễn Châu:
          + Phê duyệt Chiến lược và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt,  giúp nhà trường thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch phù hợp với chiến lược phát triển.
          + Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của chiến lược.
- Đối với UBND xã Diễn Ngọc: Có cơ chế đầu tư xây dựng CSVC theo các tiêu chí giáo dục của dự án phát triển để nhà trường thực hiện kế hoạch chiến lược.
Trên là "Chiến lược phát triển trường THCS Diễn Ngọc giai đoạn 2020-2025". Nhà trường sẽ xây dựng lộ trình, cụ thể hóa thành chương trình hành động, sát hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương và yêu cầu phát triển của ngành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các cấp đã đề ra./.
* Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (B/c và đề nghị phê duyệt);
- Website của nhà trường;
- P.HT, Các tổ CM, tổ VP;
- Lưu: VP. 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Phan Hữu Túc

Tác giả bài viết: Phan Hữu Túc - Hiệu trưởng

 Tags: giáo dục
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
Dịch vụ quản trị website giá rẻ
Quảng cáo Vnomedia
Nghệ Tĩnh 24h
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay30
  • Tháng hiện tại719
  • Tổng lượt truy cập325,868
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây